Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met BVBA Iverko. De klant wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op en/of wijzigingen eraan,  zijn slechts tegenstelbaar indien ze door ons schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd werden. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden.  

2. Onze offertes, alsmede de door ons verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden ons niet. De in de offerte opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende zestig dagen vanaf de datum van de offerte. Eventuele of beweerde onjuistheden in de offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van de offerte.

3. Annulatie van een opdracht door de klant geeft ons van rechtswege recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het voor de opdracht tussen partijen afgesproken bedrag, onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding ingeval de werkelijk geleden schade groter blijkt.

4. Voortijdige beëindiging van een opdracht tijdens de uitvoering ervan geeft ons van rechtswege recht op vergoeding van de reeds geleverde prestaties, te verhogen met een schadevergoeding ten bedrage van 15% van het voor de opdracht tussen partijen afgesproken bedrag, onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding ingeval de werkelijk geleden schade groter blijkt.

5. Alle facturen zijn betaalbaar op onze rekening (en zonder kosten) binnen de dertig dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld.

De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten en/of goederen.

Alle prijzen zijn in  € en zijn exclusief BTW.  De prijzen zullen worden verhoogd met de toepasselijke BTW.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag  zal op het factuurbedrag een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 (tien) % per jaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 125 €, onverminderd alle andere rechten welke kan laten gelden.

Bij wanbetaling zullen wij tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd ons recht om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

De klant verliest bij wanbetaling eveneens alle recht op de eventueel toegestane kortingen.

6. Wij zullen in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval van ons personeel, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege onze leveranciers, steeds het recht hebben om hetzij onze verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat wij in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn.

7. Wij hebben het recht onze verbintenissen onder een overeenkomst met de klant op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege te ontbinden ingeval (1) van wanprestatie van de klant, zoals doch niet beperkt tot het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, en/of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant; (2) ingeval van ontbinding of vereffening van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt, het faillissement of het gerechtelijke akkoord aanvraagt, of in elk geval waarin blijkt dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan. 

8. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade.  In geen geval zullen aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door onze fout, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde.

9. Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal onze aansprakelijkheid tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

10. Deze Algemene Voorwaarden en al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van  geschillen  zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.